Petition to Stop the Slaughter in Syria

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /customers/b/5/c/therawrreport.net/httpd.www/includes/menu.inc).

ISSUED BY SYRIA SOLIDARITY BELGIUM

To the governments of the European nations, the European Union, the United Nations and all its relevant agencies, including specifically the World Food Programme: 

We, the undersigned, energetically call for action to stop the mass extermination and slaughter in Syria. The European nations cannot in good conscience continue watching idly as Bashar al-Assad burns Syria. The so-called “red line" of the former US administration and NATO leadership has been crossed repeatedly and without consequence as the Syrian regime relies upon Weapons of Mass Destruction (WMDs) for its own survival. The US and European nations have formed a coalition to fight "terrorism", carrying out drone and airstrikes as part of the "War on Terror" against Daesh, but no actions have been taken to interrupt the Assad regime, which is supported by Russia and Iran, in its efforts to exterminate all political opposition and carry out sectarian cleansing of Syria's Sunni Muslim majority population, such as has taken place in East Aleppo, Daraya, al-Waer, and Moadamiyat al-Sham. 

In addition to the ethnic cleansings Iran is engineering population swaps in Syria in an effort to change the social landscape and repopulate Sunni regions with Shi’a, which is essentially demographic colonization with the intention to increase the areas of influence.

In response to the humanitarian crisis of tragic proportions, for which the Assad regime is first and foremost responsible, and in solidarity with the Syrian people's legitimate struggle for self determination and democracy, we call on the governments of the European nations, the European Union, and the United Nations and its agencies to take the following actions: 

 • Protect Syrian civilians, and medical and emergency personnel in Syria, from all bombings, and immediately deliver emergency food and medical aid to besieged areas, to be delivered without regard to the Assad regime's objections; 
 • Act to stop the Syrian regime and Russia’s illegal use of chemical, phosphorous and cluster munitions (including 'barrel bombs') against civilians; 
 • Welcome refugees by providing decent food, housing and protection, as is required by international law. The refugees on Lesvos require immediate attention: families, including children, are enduring bitter cold in inadequate and overcrowded shelters. 

To achieve an immediate end to the terrorist use of Weapons of Mass Destruction (WMD) against the Syrian people, we call on the European nations to immediately: 

 • Expel Syrian, Russian and Iranian ambassadors and shutter their embassies and consulates. 
 • Issue extradition orders to bring Assad and Putin to the International Court of Justice in The Hague for War Crimes and Crimes Against Humanity. 
 • Appoint an international commission to investigate the Syrian regime's widespread and continuous Crimes Against Humanity for official designation as a 'genocide' as defined by the Genocide Convention of 1951. 

To establish the illegitimacy of rule by terror - in the interests of restoring the credibility of international law - and to recognise the legitimacy of the Syrian people’s democratic struggle for self-determination, we call on the European nations to: 

 • Recognize the Syrian democratic revolutionary flag as the official flag of Syria. 
 • Open direct channels of communication with Syrians in areas freed from regime control, including the newly elected representatives in Idlib and other liberated areas.

To support meaningful negotiations towards an end to the conflict, we call on the European nations to: 

 • Demand the Assad regime release all political prisoners and account for all "disappeared" detainees as a precondition for any negotiations. 

Justice and compassion demand we act to end the repression. An unconditional defense of human rights and solidarity with the struggle for democracy are the principles that must be embraced to overcome sectarian violence. Compassion demands we welcome the refugees fleeing the Assad regime's terror; commitment to their right to return home demands we work to stop the relentless bombing and starvation sieges. 

 

Signed by:

 

 

Petitie om de slachting in Syrië te stoppen: 

Aan de regeringen van de Europese landen, de Europese Unie, de Verenigde Naties en alle betrokken instanties, waaronder in het bijzonder het Wereldvoedselprogramma: 

Wij, de ondergetekenden, dringen met spoed aan tot actie om de massale uitroeiing en afslachting in Syrië een halt toe te roepen. De Europese landen kunnen onmogelijk in goed geweten werkeloos blijven toekijken op het platbranden van Syrië door Bashar al-Assad. De zogenaamde "rode lijn" van de voormalige Amerikaanse regering en de leiding van de NAVO werd herhaaldelijk en zonder gevolgen overschreden aangezien het Syrische regime het gebruik van massavernietigingswapens (MVW) nodig heeft voor de eigen overleving. De VS en de Europese landen hebben een coalitie gevormd om 'terrorisme' te bestrijden, met name het uitvoeren van drone en luchtaanvallen in het kader van de "War on Terror" tegen Daesh (IS). Echter, er werden geen enkele maatregelen genomen tegen het Assad regime, dat alle mogelijke moeite doet om de gehele politieke oppositie uit te roeien en dat sektarische zuiveringen uitvoert op de soennitische meerderheid van de bevolking van Syrië, zoals in Oost-Aleppo, Daraya, Al-Waer en Moadamiyat al-Sham en dit alles met de hulp van Rusland en Iran. 

Bovenop de etnische zuiveringen ontwikkelt Iran ook bevolkingsruilprojecten in Syrië in een poging het sociale landschap te veranderen en soennitische regio's met sjiieten te herbevolken wat in wezen demografische kolonisatie is met als bedoeling de invloedsgebieden te vergroten.

In reactie op de humanitaire crisis die reeds lang dramatische proporties aannam en waarvoor het Assad regime in de eerste plaats verantwoordelijk is en in solidariteit met de legitieme strijd van het Syrische volk voor zelfbeschikking en democratie doen we een beroep op de regeringen van de Europese landen, de Europese Unie, en de Verenigde Naties en haar agentschappen om de volgende maatregelen te nemen: 

 •  Bescherm de Syrische burgers en alle medisch- en noodgevallenpersoneel in Syrië van de bombardementen en lever onmiddellijk voedselpaketten en medische hulp aan de belegerde gebieden zonder acht te slaan op de bezwaren van het Assad regime; 
 •  Neem actie tegen het illegale gebruik van chemische-, fosfor- en clustermunitie (inclusief 'barrel bommen") tegen de burgers door het Syrische regime en Rusland; 
 •  Verwelkom vluchtelingen door het verstrekken van fatsoenlijk eten, onderdak en bescherming, zoals is vereist door het internationaal recht. De vluchtelingen op Lesbos vereisen onmiddellijke aandacht: families, inclusief kinderen, zitten in de bittere kou in onvoldoende en overvolle opvangcentra. 

Om onmiddellijk een einde te maken aan het terroristische gebruik van massavernietigingswapens (WMD) tegen het Syrische volk doen we een beroep op de Europese landen om onmiddellijk: 

 •  Alle Syrische, Russische en Iraanse ambassadeurs uit te wijzen en hun ambassades en consulaten te sluiten. 
 •  Uitleveringsbevelen te ontwerpen en Assad en Poetin voor het Internationale Hof van Justitie in Den Haag te dagen wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. 
 •  Een internationale commissie te benoemen die de wijdverspreide en voortdurende misdaden tegen de menselijkheid vanwege het Syrische regime onderzoekt met het oog deze officieel aan te duiden als een 'genocide' in de zin van het Genocideverdrag van 1951. 

Om de onwettigheid van het regeren door middel van terreur - in het belang van het herstel van de geloofwaardigheid van het internationaal recht - en om de legitimiteit van de democratische strijd voor zelfbeschikking van het Syrische volk te erkennen, roepen wij de Europese naties op om; 

 •  de Syrische democratische revolutionaire vlag als de officiële vlag van Syrië te erkennen 
 •  directe commuicatiekanalen te openen met Syriërs in de gebieden bevrijd van het regime, met inbegrip van de nieuw gekozen vertegenwoordigers in Idlib en andere bevrijde gebieden. 

Om betekenisvolle onderhandelingen te ondersteunen met als doel een einde van het conflict, verzoeken wij de Europese naties om: 

 •  te eisen dat het Assad regime alle politieke gevangenen vrijlaat en verantwoording aflegt voor alle "verdwenen" gedetineerden en dit als voorwaarde voor alle onderhandelingen.  

Rechtvaardigheid en mededogen eisen dat wij handelen om de onderdrukking te beëindigen. Een onvoorwaardelijke verdediging van de mensenrechten en solidariteit met de strijd voor democratie zijn de principes die moeten worden omarmd om sektarisch geweld te overwinnen. Mededogen vraagt dat we de vluchtelingen verwelkomen die de terreur het Assad-regime ontvluchten; een steun aan hun recht tot terugkeer eist dat we werk maken van het stoppen van de meedogenloze bombardementen en uithongeringsbelegeringen. 

Getekend door:

 

 

Pétition pour arrêter le massacre en Syrie. 

Aux gouvernements des pays européens, l’Union européenne, les Nations Unies et tous les organes concernés, y compris en particulier le Programme Alimentaire Mondial (PAM) :

Nous, les soussignés, réclament une action urgente à l’extermination massive et arrêter le massacre en Syrie. Les pays européens ne peuvent pas, en toute bonne conscience, rester inertes face à Bachar al-Assad, coupable d’incendier le pays. La « ligne rouge » de l’ ancien gouvernement États-Unis et les dirigeants de l’OTAN a été à plusieurs reprises dépassé sans conséquences puisque le régime syrien a besoin de l’utilisation des armes de destruction massive (ADM) pour sa propre survie. Les Etats-Unis et les pays européens ont formé une coalition pour lutter contre le « terrorisme », en particulier avec des attaques de drones et des raids aériens dans le cadre de la « guerre au terrorisme » contre Daesh (IS). Cependant, il n’ont a pas de mesures contre le régime d’Assad, qui fait tout les possible pour éliminer l’opposition politique entire, et qui procèdent à des purifications sectaire sur la majorité sunnite de la population de la Syrie, comme en Alep oriental, Daraya, Al-Waer et Moadamiyat al-Sham, et tout cela avec l’aide de la Russie et l’Iran. 

En réponse à la crise humanitaire, qui depuis longtemps a pris des proportions dramatiques, et pour laquelle le régime Assad est principalement responsible, et en solidarité avec la lutte légitime du peuple syrien pour l’autodétermination et à la démocratie, nous appelons aux gouvernements des pays européens, l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies et ses agences les mesures suivantes : :

 •  Protéger les citoyens syriens et tout le personnel médical et d’intervention d’urgence en Syrie contre les bombardements et commencer immédiatement avec la distribution de denrées alimentaires et de soins médicaux dans les zones assiégées, sans considèrer les préoccupations du régime Assad ;
 •  Prendre des mesures contre l’utilisation illégale de munitions chimique-, phosphore- et les armes à sous-munitions (y compris les ' bombes baril«) contre les citoyens par le régime syrien et de la Russie ;
 •  Accueillier les réfugiés en fournissant la nourriture décente, un abri et la protection, comme est requise par le droit international. Les réfugiés sur Lesbos nécessitent une attention immédiate : familles, y compris les enfants, assis dans le froid dans des abris inadéquats et surpeuplés.

Pour mettre immédiatement fin à l’utilisation terroriste d’armes de destruction massive (ADM) contre le peuple syrien, nous appelons les pays européens à immédiatement :

 •  l’explusion de tous les ambassadeurs russe, syrienne et iranienne et à fermer leurs ambassades et consulats. 
 •  De concevoir et de recommander l’Extradition d’Assad et Poutine pour la Cour Internationale de Justice à la Haye pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
 •  De nommer une Commission internationale qui doit enquêter les crimes contre l’humanité généralisés et persistants par le régime syrien en vue d’ officiellement ces actes comme un « génocide » au sens de la Convention de Génocide de 1951 

Pour reconnaître l’illégalité de l’administration au moyen de la terreur - dans l’intérêt de restaurer la crédibilité du droit international et la légitimité de la lutte démocratique pour l’autodétermination du peuple syrien, nous appelons les Nations européennes ;

 •  à reconnaître le drapeau révolutionnaire démocratique syrien comme le drapeau officiel de la Syrie
 •  à ouvrir les canneaux de communication avec les Syriens dans les zones libérées du régime, y compris les représentants nouvellement élus à Idlib.

Pour prendre en charge des négociations constructives dans le but de terminer le conflit, nous appelons les Nations européennes à :

 • exiger que le régime Assad libère tous les prisonniers politiques que le régime prends la résponsabilité de tous les prisonniers « disparus » et tout cela comme conditions de négociations. 

Le sens de justice et de compassion exigent que nous agissons pour mettre fin à l’oppression. Une défense inconditionnelle des droits de l’homme et de la solidarité avec la lutte pour la démocratie sont les principes qui doivent être adoptées afin de surmonter la violence sectaire. La compassion demande que nous accueillons les réfugiés qui fuient la terreur du régime d’ Assad ; le soutien à leur droit au retour dans leur pays exige que nous travaillons sur l’arrêt des bombardements impitoyables et des stratégies de famine.  

Signé par:

About the Author

Keywords

Activism activismo AEL Al-Zabadani Ali Aarrass Amnesty International ANA Press Anti-Imperialism anti-imperialisme Anti-War antiwar Assad Bart De Wever Bashar Bashar Al-Assad Belgium België Berbers besieged Brussels burkini capitalism Caucasus Chechen Republic of Ichkeria Chechnya China Christians civil rights movement Colonialism conciencia crimes Daesh decolonization democracy derechos humanos De Standaard dignidad Dignity direct democracy Dirty Wars discrimination documentary dogma drones DyabAbouJahjah Dyab Abou Jahjah educación emancipatie Emancipation emirate Enlightenment Europa Europe famine fascisme Feminism Freedom FridayDemos Gaza Genocide geweld Hamas Hezbollah Hong Kong Human Rights identiteit Imperialism Imperialisme Irak Iran Iraq IS ISIS Islam islamophobia Israel Jeremy Schahill Kadyrov klassestrijd kolonialisme letters liberation libertad Madaya Maher media Moe Diab Morocco Movement X Muadamiyat Al-Sham Muslim Muslims National Security Nazarenes North Caucasus Nunca te rindas Obama occupation Occupy Occupy Central Oppression OWS Palestina Palestine patriarchaat Patriarchy propaganda Putin racism racisme Rami Jarrah Reason resistance Revolution Ruslan Russia seksisme self determination sexism Shabbiha Sociale Bewegingen Social Movements solidarity Syria SyrianRevolution Syrian Revolution Syria Revolution Syrische Revolutie Syrië terrorism terrorisme torture Ukraine Ukriane UN Uprising US USA verzet Vrije Meningsuiting VS war crimes weerstand White Helmets Yezidis Zionisme