Dyab Abou Jahjah's column: "Racisme in de Arabische wereld en hier" 20/11/14

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /customers/b/5/c/therawrreport.net/httpd.www/includes/menu.inc).

6f45aca8-6e42-11e4-acb5-b808d637de90_web_scale_0.0244141_0.0244141__.jpg

Tij­dens het de­bat over Zwar­te Piet dat vo­ri­ge week woed­de in dit land, na de lu­die­ke ac­tie en de in­ge­bre­ke­stel­ling die Mo­ve­ment X heeft over­han­digd aan het Ant­werp­se stad­be­stuur, en tus­sen de haat­mails, ra­cis­ti­sche scheld­ti­ra­des en im­pli­cie­te of ex­pli­cie­te be­drei­gin­gen door, schreef af en toe ie­mand iets over ra­cis­me on­der Ara­bie­ren te­gen­over zwar­ten. Vaak wordt daar­bij ver­we­zen naar toe­stan­den waar­bij jon­ge­ren van Maghre­bijn­se ori­gi­ne zwar­te jon­ge­ren pes­ten in de klas. Dat is een wat over­dre­ven stel­ling die be­rust op anek­do­ti­sche ele­men­ten die wel waar kun­nen zijn, maar die je niet kunt ver­al­ge­me­nen.

De re­la­tie tus­sen jon­ge­ren met mi­gra­tie­ach­ter­gron­den is er va­ker een van ca­ma­ra­de­rie en so­li­da­ri­teit. El­kaar pes­ten ge­beurt ook, en is dik­wijls lu­diek. Maar ze de­len het plein­tje en ze de­len voor­al de er­va­rin­gen van uit­ge­slo­ten zijn. Wat wel pro­ble­ma­tisch is, is de hou­ding te­gen­over de Ro­ma-me­de­men­sen. Te­gen­over hen leeft een ge­ïn­ter­na­li­seerd ra­cis­me, dat vaak wordt ge­uit als een po­ging om zich aan te slui­ten bij de meer­der­heid. ‘Ik ben ook ra­cist en dus ik ben een goeie en mag ik blij­ven he’, dat is een beet­je de lo­gi­ca er­ach­ter.

Een ver­ge­lijk­ba­re dy­na­miek heb je ook bij wat ik ‘beroepsallochtonen’ noem. Dat zijn men­sen die hun brood ver­die­nen door hun al­loch­toon-zijn. Ze fun­ge­ren als schaam­lap­je hier en daar in een wit­te oce­aan en ze moe­ten har­der ra­cis­tisch zijn dan hun an­de­re col­lega's om er­bij te ho­ren. Het ‘allochtone-politieagentsyndroom’ noem ik dat. ‘Ik ben een ech­te flik hé, want zie: ik pak die ma­kak­ken nog har­der aan dan jij.’ Dat is daar de man­tra.

Maar in de bre­de zin, en be­hal­ve bij idi­o­ten hier en daar, leeft ra­cis­me te­gen zwar­te men­sen he­le­maal niet on­der Maghre­bijn­se jon­ge­ren hier. Dat wil na­tuur­lijk niet zeg­gen dat ra­cis­me geen pro­bleem is in de Ara­bi­sche we­reld. Daar wor­den men­sen van bui­ten­land­se af­komst heel vaak ver­ne­derd en ge­dis­cri­mi­neerd. Be­hal­ve als ze wes­ter­lin­gen zijn, dan wor­den ze ge­pri­vi­le­gi­eerd. Ge­weld te­gen Afri­ka­nen in Ma­rok­ko neemt toe, ra­cis­tisch jar­gon ook. In Li­ba­non, bij­voor­beeld, is er ra­cis­me te­gen zwar­te men­sen al­om. Het neemt geen ge­weld­da­di­ge vorm aan, maar drukt zich uit in ver­ne­de­ring en in het voor­oor­deel dat al­le zwar­te men­sen huis­per­so­neel zijn, of schoon­ma­kers. Het pro­bleem van bui­ten­lands huis­per­so­neel in Li­ba­non is schrij­nend en grenst aan sla­ver­nij. Dat is ook het ge­val in de Golf­sta­ten, waar bui­ten­land­se ar­bei­ders in ge­vaar­lij­ke en on­men­se­lij­ke om­stan­dig­he­den le­ven en wer­ken. Dat geldt op­nieuw niet voor wes­ter­se bui­ten­lan­ders, ook daar zijn die ge­pri­vi­le­gi­eerd.

His­to­risch ge­zien heb­ben wij, Ara­bie­ren, een sme­ri­ge rol ge­speeld in de sla­ven­han­del. Eerst voor on­ze ei­gen mark­ten, en la­ter als tus­sen­per­so­nen voor Eu­ro­pe­a­nen. Een be­scha­mend hoofd­stuk in on­ze ge­schie­de­nis dat we te vaak ver­zwij­gen. Maar ge­luk­kig zwij­gen veel men­sen niet meer. In de Ara­bi­sche we­reld woedt ook een an­ti­ra­cis­ti­sche strijd. Tien­dui­zen­den Ara­bie­ren en­ga­ge­ren zich als ac­ti­vis­ten in een strijd te­gen ra­cis­me, dis­cri­mi­na­ties, en ze bot­sen bik­kel­hard met het es­ta­blish­ment en te­gen het heer­sen­de dis­cours. Ik was een van die men­sen, en ik ben trots dat ik ook in Li­ba­non een vech­ter was te­gen het ra­cis­me van mijn ‘ei­gen volk’ te­gen an­de­re me­de­men­sen. Toch voel ik me ge­roe­pen om me ook te ver­ont­schul­di­gen, na­mens me­zelf, maar ook na­mens veel Ara­bi­sche men­sen voor de rol die on­ze voor­ou­ders heb­ben ge­speeld in de sla­ven­han­del. On­ze zwar­te me­de­men­sen ver­die­nen dat we dat er­ken­nen en dat we daar af­stand van ne­men.

Maar we le­ven niet in de Ara­bi­sche we­reld, we le­ven hier, in Bel­gië, Eu­ro­pa. Ook hier is het ogen­blik aan­ge­bro­ken dat er af­stand moet wor­den ge­no­men van ra­cis­ti­sche tra­di­ties en van het ko­lo­ni­a­le ver­le­den. Ex­cu­ses te­gen­over Afri­ka en Afri­ka­nen zijn hier ze­ker aan de or­de. De sla­ver­nij, maar ook de ko­lo­ni­sa­tie en de mis­da­den die daar ge­pleegd zijn moe­ten er­kend wor­den, we moe­ten ons col­lec­tief ge­we­ten wak­ker schud­den. Tra­di­ties die ver­wij­zen naar de sla­ver­nij, moe­ten van die re­fe­ren­ties ge­zui­verd wor­den. Fi­gu­ren als Le­o­pold II, die de mis­da­den van het ko­lo­ni­a­lis­me sym­bo­li­se­ren, moe­ten uit het straat­beeld ver­ban­nen wor­den en in on­ze ge­schie­de­nis­boe­ken ver­oor­deeld.

Als we dat niet doen, zul­len we ra­cis­me te­ver­geefs be­strij­den, zul­len on­ze po­gin­gen voor een in­clu­sie­ve maat­schap­pij fa­len. Ra­cis­me is ver­oor­zaakt door een cul­tuur, want nie­mand is ge­ne­tisch ra­cist. Ra­cis­me ver­oor­zaakt dis­cri­mi­na­tie, dis­cri­mi­na­tie on­der­drukt men­sen, on­der­druk­king ont­wricht een maat­schap­pij en cre­ëert con­flic­ten. In een su­per­di­ver­se sa­men­le­ving als de on­ze staat dat ge­lijk met zelf­moord.

About the Author

Keywords

Activism activismo AEL Al-Zabadani Ali Aarrass Amnesty International ANA Press Anti-Imperialism anti-imperialisme Anti-War antiwar Assad Bart De Wever Bashar Bashar Al-Assad Belgium België Berbers besieged Brussels burkini capitalism Caucasus Chechen Republic of Ichkeria Chechnya China Christians civil rights movement Colonialism conciencia crimes Daesh decolonization democracy derechos humanos De Standaard dignidad Dignity direct democracy Dirty Wars discrimination documentary dogma drones DyabAbouJahjah Dyab Abou Jahjah educación emancipatie Emancipation emirate Enlightenment Europa Europe famine fascisme Feminism Freedom FridayDemos Gaza Genocide geweld Hamas Hezbollah Hong Kong Human Rights identiteit Imperialism Imperialisme Irak Iran Iraq IS ISIS Islam islamophobia Israel Jeremy Schahill Kadyrov klassestrijd kolonialisme letters liberation libertad Madaya Maher media Moe Diab Morocco Movement X Muadamiyat Al-Sham Muslim Muslims National Security Nazarenes North Caucasus Nunca te rindas Obama occupation Occupy Occupy Central Oppression OWS Palestina Palestine patriarchaat Patriarchy propaganda Putin racism racisme Rami Jarrah Reason resistance Revolution Ruslan Russia seksisme self determination sexism Shabbiha Sociale Bewegingen Social Movements solidarity Syria Syrian Revolution SyrianRevolution Syria Revolution Syrische Revolutie Syrië terrorism terrorisme torture Ukraine Ukriane UN Uprising US USA verzet Vrije Meningsuiting VS war crimes weerstand White Helmets Yezidis Zionisme